I grove trekk ...

Vinterstemning på Hovsenga
Vinteren har også mye å by på (Foto: Frank Tverran)

Hovsenga naturreservat utgjør en 337 dekar stor halvøy i utkanten og nord for Hønefoss by. Det er Randselva som omkranser Hovsenga.

Hele Hovsenga ble tidligere benyttet som beitemarker for Hov gård.

Det har vært gjort forsøk med kviger på området i håp om å kunne gjenåpne tidligere beitemark. Men da dette kun har vært en kort periode om sommeren, har andre redskaper vært nødvendige for å holde vegetasjonen nede.

Som en del av verneplanen skal svært store og gamle trær bevares i området. Men Hovsenga er mye brukt og det tillates en viss grad av slitasje som følge av ferdsel og friluftsliv.

Infotavler er satt opp ved strategiske steder ved infart.

Det skal lages plan for tilrettelegging på Hovsenga når det gjelder rydding, merking og tilrettelegging.

I forhold til den opprinnelige Hovsenga slik den var på 1950-60-tallet, er området svært mye forandret. Deler av området fremstår nærmest som en park med oppsatte benker, gangbruer, griller og søppelspann. Mye av vegetasjonen er fjernet, det er kjørt på fyllmasse og foretatt nyplanting.

Det er derfor på høy tid at området får status som naturreservat, slik at miljøet blir ivaretatt.

Katastrofen

Torsdag den 21. november 2019 ødela et stort leirras halve Hovsenga. Dammene forsvant sammen med en stor del av urskogen.

Kyr på vei fra beitet
Disse kuene er på vei hjem til fjøset. Bygningen er nå revet og her ligger i dag Hov Omsorgssenter (Foto utlånt fra Helga Løland)

markjordbaer fragaria vesca

Hov gård

Hovsenga tilhørte Hov gård

infotavle

Copyright © 2015. All Rights Reserved.